13.04.2023

FAF UK BRATISLAVA/ONLINE PRENOS

ÚVODNÉ SLOVO

TERAPEUTICKÉ MONITOROVANIE LIEČIV 2023

0. ROČNÍK KONFERENCIE

13.04.2023

Terapeutické monitorovanie liečiv (TDM) sa postupne stáva neodmysliteľnou súčasťou optimálnej liečby pacientov. V posledných rokoch sa do popredia dostáva aj personalizovaná medicína vyžadujúca osobitý prístup, kde pravidelné TDM je dôležitým krokom pre zabezpečenie maximálneho účinku farmakoterapie. Práve preto chceme poukázať na dôležitosť TDM, súčasné výzvy tejto problematiky a jej budúce smerovanie. Cieľom nultého ročníka TDM konferencie je zamerať sa na rôzne aspekty terapeutického monitorovania liečiv – od spracovania vzoriek až po ich analýzu, klinické aplikácie vyvinutých metód a aktuálne trendy. Táto konferencia je prvá svojho charakteru v Slovenskej republike, pričom je v jej záujme spojiť širokú odbornú, vedeckú verejnosť aj klinických pracovníkov, ktorí s TDM prichádzajú do kontaktu.  

 

TERAPEUTICKÉ MONITOROVANIE LIEČIV 2023

0. ROČNÍK KONFERENCIE

13.04.2023

Registrácia bola ukončená.

BEZ REGISTRAČNÉHO POPLATKU

PRE REGISTROVANÝCH

Detailné inštrukcie boli zasielané mailom 5.4.2023.

V prípade, že ste mail nedostali: 
1. skontrolujte si priečinok SPAM v emailovom konte, ktoré ste použili na registráciu
2. ak ste mail nedostali, kontaktujte nás mailom tdmconference@fpharm.uniba.sk 

Link na pripojenie pre online zúčastnených:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJiNmNmZWQtNjNiYS00OWY0LWE1MjktMTViNmRlMDYwN2Ex%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224004c20e-4e6b-46bb-8800-b09ffa868f2b%22%7d

Priestor na Vaše otázky počas prednášok:
https://app.sli.do/event/6aqRS5ZUHTYwBu9CbkWfws

Súbory na stiahnutie:
Program (pdf)
Zborník abstraktov (pdf)

PROGRAM TDM KONFERENCIE 2023

Pripravujeme

PROGRAM

Konferencia terapeutického monitorovania liečiv

Program

PROGRAM TDM KONFERENCIE 2023

Sekcia

Prednášajúci

Názov prednášky

Časový harmonogram

Otvorenie konferencie

9:00 - 9:10

Plenárna prednáška

PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika FN Nitra

Tri desaťročia TDM na pracovisku v Nitre

40 min

Analytická

MUDr. Peter Sečník, PhD. jr.
SK-Lab s.r.o.

TDM v klinickom laboratóriu: Od biologickej vzorky k laboratórnemu výsledku

20 min

Analytická

Ing. Zuzana Cejpková, CSc.
Merck Life Science spol. s.r.o.

Supel Carbon LC - kolony se stacionární fází na bázi porézního grafického uhlíku

15 min

Coffee break

10:25 - 10:40

Analytická

RNDr. Mariana Danková, PhD.
Pragolab s.r.o.

Hmotnostná spektrometria - nástroj pre sledovanie terapeutickej hladiny liečiv

20 min

Analytická

prof. RNDr. David Friedecký, PhD.
Fakultní nemocnice Olomouc

LC/MS v rutinní TDM v praxi, jeho směřování a využití v dalších oblastech rutinní laboratorní diagnostiky

40 min

Analytická

Ing. Jaroslav Galba, PhD.
Amedis spol. s.r.o.

Využitie SCIEX hybridného hmotnostného spektrometra QTRAP v cielenej metabolomickej analýze a TDM

15 min

Coffee break

11:55 - 12:10

Analytická

Ing. Jozef Hanes, DrSc.
Slovenská akadémia vied

ELISA v prostredí TDM a analýzy biomarkerov

15 min

Analytická

doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.
Farmaceutická fakulta UK

Alternatívne metódy v TDM

15 min

Analytická

PharmDr. Ivana Čižmárová
Farmaceutická fakulta UK

Kapilárna elektroforéza ako nástroj na terapeutické monitorovanie kolistínu

15 min

Analytická

PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Slovenská akadémia vied

Predklinické monitorovanie derivátov kyseliny kynurénovej pri terapii neurozápalu v tauopatiách

15 min

Obedový raut

13:10 - 14:00

Klinická

PharmDr. Anna Oleárová, PhD.
Univerzitná nemocnica Bratislava

TDM v klinickej praxi v krajinách strednej a východnej Európy

20 min

Klinická

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová, PhD.
Fakultná nemocnica Trnava

Prvé skúsenosti s aplikáciou TDM pri liečbe betalaktámovými antibiotikami

20 min

Klinická

prof. RNDr. David Friedecký, PhD.
Fakultní nemocnice Olomouc

Klinické aplikace využití hmotnostní spektrometrie v analýze léků 

20 min

Klinická

RNDr. Tomáš Gucký, PhD.
Laboratoře AGEL a.s.

Naše zkusenosti s terapeutickým monitorováním biologické léčby

20 min

Coffee break

15:20 - 15:35

Klinická

PharmDr. Michal Kolorz, PhD.
Univerzitná nemocnica Martin

Interpretace TDM u pacientů  podstupujících hemodialyzační metody

20 min

Klinická

Mgr. Lenka Lašová
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Predikcia plazmatických hladín vankomycínu ako súčasť TDM

20 min

Klinická

doc. RNDr. Vítězslav Maier, PhD.
Fakultní nemocnice Olomouc

Intoxikace metforminem - skrytá hrozba pro diabetiky?

20 min

Uzavretie konferencie

16:35 - 16:45

Networking

16:45 - 17:30

Na stiahnutie:

Zborník abstraktov

Program

Sponzori podujatia

O nás

Sme mladý dynamický tím farmaceutov, biológov a fyzikov a venujeme sa prevažne analýze liečiv vo farmaceutických a biologických vzorkách. Naším záujmom je vyvíjať analytické metódy uplatniteľné v klinickej praxi, ale aj v oblasti kvality kontrol liečiv. Intenzívne rozvíjame metódy pre terapeutické monitorovanie liečiv a klinické monitorovanie metabolitov ako potenciálnych biomarkerov. Pracujeme v laboratóriách Toxikologického a antidopingového centra na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského a Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Organizačný tím

Dizajn bez názvu - 1

doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

MichaelaMatušková

PharmDr. Michaela Matušková

IvanaČižmárová

PharmDr. Ivana Čižmárová

Dizajn bez názvu - 1

Mgr. Petra Chaľová

AndreaHorniaková

PharmDr. Andrea Horniaková

OndrejŠtefánik

PharmDr. Ondrej Štefánik

JanaHavlíková

Mgr. Jana Havlíková, MSc., PhD.

Kontakt

V prípade otázok nás kontaktujte:


AKO NÁS NÁJDETE:
MHD Autobusová zastávka „Zimný štadión“ alebo zastávka električky „Česká“
MHD spojenia na weboch imhd.sk/ba a dpb.sk

  Z hlavnej vlakovej stanice:
  • priamo: autobus číslo 61 alebo 74 (zastávka „Zimný štadión“)
  • alebo električkou, momentálne len s prestupom (zastávka „Česká“)
  Z hlavnej autobusovej stanice Mlynské Nivy:
  • priamo: linka 60 (zastávka „Zimný štadión“)
  Z letiska:
  • priamo: autobus číslo 61 (zastávka „Zimný štadión“)
  Medzimestská autobusová doprava:
  • Autobusová zastávka „Bajkalská“ – odtiaľ cca 8 minút pešo (po Trnavskej ceste, smer centrum/Trnavské mýto)

Kontakt

Terapeutické monitorovanie liečiv
2023
13.04.2023